010 844 34 86
Strevelsweg 700 unit 208,
3083 AS Rotterdam
Maandag t/m zaterdag 10:00-19:00
Zondag gesloten

Algemene voorwaarden

Begrippen

  • Voorwaarden:
    deze Algemene Voorwaarden;
  • Cliënt:
   de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Schoonheidssalon Beauty Zohal.
  • Schoonheidssalon Beauty Zohal:
   de eenmanszaak: Schoonheidssalon Beauty Zohal, vertegenwoordigd door mevrouw Z. Azizi, aangesloten bij Anbos, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 68390777 met vestigingsnummer 33787662;
 • Verzekeraar:
  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden (NN Group).
 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Beauty Zohal en een cliënt waarop Schoonheidssalon Beauty Zohal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen schoonheidssalon
  1. De medewerkers van Schoonheidssalon Beauty Zohal zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig, ofwel vóór de behandeling, aan de medewerker te worden verteld.
  3. De medewerkers van Schoonheidssalon Beauty Zohal zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
  4. De medewerker van Schoonheidssalon Beauty Zohal kan de cliënt weigeren voor behandeling, indien de medewerker constateert dat de huid niet voor behandeling geschikt is
 3. Afspraken
  1. De reservering dient te geschieden via de website. Schoonheidssalon Beauty Zohal zal de afspraak per e-mail respectievelijk per sms bevestigen. Bij een reservering dient de cliënt vóór de behandeling zorg te dragen voor een aanbetaling van €50,-. Bij niet tijdig nakomen van de aanbetaling zal de reservering geannuleerd worden. 24 uur niet van te voren afmelden wordt aanbetaling niet terug gevorderd. Bij het annuleren van u afspraak betaald cliënt annulering kosten €20,00.
  2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak per e-mail aan Schoonheidssalon Beauty Zohal melden. De cliënt dient bij annulering zijn/haar naam, telefoonnummer en datum en tijdstip van de behandeling te vermelden.
  3. Schoonheidssalon Beauty Zohal zal bij een tijdige en correcte annulering de aanbetaling terugstorten.
  4. Indien de opzegging niet tijdig, dat wil zeggen uiterlijk vierentwintig uur voor de afspraak, geschied, mag Schoonheidssalon Beauty Zohal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Hierbij hanteert Schoonheidssalon Beauty Zohal een maximumbedrag van €50,-.
  5. Indien de cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling. De cliënt is hierbij wel het volledige overeengekomen honorarium voor de behandeling verschuldigd.
  6. Indien de cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt maar de behandeling op een andere datum wenst te ondergaan, dan dient de cliënt een nieuwe afspraak te maken en opnieuw een aanbetaling te verrichten.
  7. Schoonheidssalon Beauty Zohal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden en indien mogelijk een nieuwe afspraak inplannen.
 4. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand. De cliënt kan de gegevens ook op de website invullen.
  3. Schoonheidssalon Beauty Zohal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. Schoonheidssalon Beauty Zohal zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. Betaling
  1. Schoonheidssalon Beauty Zohal vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon, op de website en op sociale media. Desalniettemin zijn de prijzen zoals vermeld in de salon leidend.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank te voldoen.
  5. Alle in de salon, op de website en op sociale media getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Schoonheidssalon Beauty Zohal heeft bij NN Group een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.
  2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
  3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend.
  4. In geval van een gerechtelijke procedure, is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
  5. Schoonheidssalon Beauty Zohal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Schoonheidssalon Beauty Zohal  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, allergische reactie, vrijetijdsbesteding etc.
  6. Schoonheidssalon Beauty Zohal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 7. Klachten
  1. Schoonheidssalon Beauty Zohal is aangesloten bij de ANBOS geschillencommissie.
  2. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Beauty Zohal.
  3. Schoonheidssalon Beauty Zohal moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Schoonheidssalon Beauty Zohal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  5. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Beauty Zohal het aankoopbedrag van de producten en/of diensten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  6. Indien Schoonheidssalon Beauty Zohal en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de klager zich wenden tot de klachtenfunctionaris aangesloten bij ANBOS (https://www.anbos.nl/consument/schoonheidsspecialist/klachten-2)
  7. Als de klachtenfunctionaris van ANBOS niet tot een goede oplossing kan komen, dan kan de cliënt zich wenden tot de geschillencommissie. ANBOS is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging.
 8. Garantie
  1. Schoonheidssalon Beauty Zohal geeft de cliënt geen garantie op de behandeling en/of producten.
  2. Na een behandeling kan de huid een onvoorziene en ongewenste reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Beauty Zohal kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.
  3. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor de nazorg. De nazorg is uitdrukkelijk vermeld op de website van Schoonheidssalon Beauty Zohal en wordt desgewenst in de salon aan de cliënt verstrekt.
 9. Geheimhouding
  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 10. Beschadiging en/of diefstal
  1. Schoonheidssalon Beauty Zohal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt of anderszins Schoonheidssalon Beauty Zohal schade toebrengt.
  2. Schoonheidssalon Beauty Zohal meldt diefstal altijd bij de politie.
 11. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Schoonheidssalon Beauty Zohal het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Een eventuele aanbetaling door de cliënt wordt in dat geval door Schoonheidssalon Beauty Zohal teruggestort.
  3. Bij Schoonheidssalon Beauty Zohal wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de Branchecode van schoonheidsspecialisten.
 12. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Beauty Zohal en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Beauty Zohal en zijn ook in de salon beschikbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De volgende adviezen zijn als nazorg voor de behandeling van belang:

 • 24 uur geen zware inspanningen verrichten
 • 36 uur niet in de sauna
 • 24 uur niet sporten
 • 36 uur geen andere gezichtsbehandelingen met fruitzuur of andere intensive behandelingen.
 • 24 uur geen make-up dragen
 • Geadviseerde verzorgingsproducten in acht nemen.

Ik ben ervan bewust dat:

 • De peeling en intensieve behandeling is, welke ontwikkeld is om de bovenlaag van epidermis te exfolieren en te verwijderen.
 • Ik ben bewust dat kruidenpeeling mijn eerste laag van de huid verwijderd.
 • Ik ben bewust dat dermapen kleine wondjes in de huid maakt en ervoor zorgt dat mijn huid zicht gaat versterken.
 • Ik ben bewust als ik voor TCA peeling ga kiezen dat mijn huid laag gaat verwonden.
 • Ik ben bewust als ik oxygeneo kies dat er reactie kan zijn voor paar dagen.
 • Er tevens een vervelling op kan treden binnen 48 uur. Iedere huid is natuurlijk uniekdus van te voren is niet te voorspellen hoe dit vervellingsproces  zal verlopen.
 • Blootstelling aan zon en zonnenbankgebruik gedurende de eerste weken na de behandeling risico’s met zich meebrengt voor wat betreft pigmentveranderingen  en verschuivingen.
 • Dat mijn huid beschermd moet worden met een goed vitamine creme en sunblock.
 • Het zo kan zijn dat mijn eindresultaat niet naar wens is.

Ik verklaar hierbij van de risico’s van de behandelingen op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan. Bij het inplannen van je afspraak ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaardes.